Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg
W dniu 5 kwietnia 2019 roku odbędą się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w ramach projektu SKOK, przeniesione z 12 kwietnia 2019 roku. Prowadząca Renata Grudkowska-Antkowiak.

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Anny Andruszczyszyn zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu SKOK w dniu 29 marca ( piątek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

PROJEKT realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SKOK- Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe- harmonogram zajęć pozalekcyjnych w drugim roku projektu- 4  semestrze roku szkolnego 2018/2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 

W zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w ramach unijnego programu SKOK z chemii uczestniczyło 8 uczniów. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne, łącznie w liczbie 30 godzin.

Celem głównym zajęć było opanowanie czynności praktycznych bezpiecznego posługiwania się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi, projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych, formułowanie obserwacji, wniosków, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów chemicznych, wskazywanie na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne, wskazywanie na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną, stosowanie poprawnej terminologii,   wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych.

Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ocenianie wiarygodności uzyskanych danych.

Uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach.

Dominującą formą były doświadczenia chemiczne, praca z wykorzystaniem plansz interaktywnych, modeli kulkowo-pręcikowych.

Uczniowie po zajęciach: rozpoznają i nazywają sprzęt laboratoryjny, odpowiednio go stosują, znają i stosują zasady BHP w pracowni chemicznej, rozpoznają piktogramy, korzystają z danych zawartych w tabelach, na wykresach , w układzie okresowym, formułują wnioski na podstawie obserwacji, wykonują obliczenia chemiczne, znają podstawowe właściwości wybranych metali i niemetali, tlenków, kwasów i soli.

 

Celem zajęć przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej było podniesienie efektów kształcenia w zakresie wiedzy przyrodniczej poprzez rozwijanie wiadomości o świecie przyrodniczym i współzależnościach występujących w przyrodzie. Dzieci doskonaliły umiejętność obserwowania otaczającego świata i zachodzących w nim zmian. Wiele zadań miało na celu zachęcanie uczniów do zachowań proekologicznych, podejmowania działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zajęcia odbywały się w sali oraz w naturalnym środowisku podczas wyjść i wycieczek, dzięki którym dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Stosowano różnorodne metody i formy pracy, które: aktywizowały uczniów do wielu działań, pobudzały zaciekawienie, uczyły poszukiwania nowych wiadomości z różnych źródeł wiedzy, w tym posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Dzieci pracowały zbiorowo, indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach. Uzupełniały karty pracy przygotowane przez nauczyciela, rozwiązywały zagadki i łamigłówki przyrodnicze. Wykorzystano gry dydaktyczne, programy multimedialne, filmy zawierające propozycje eksperymentów dla najmłodszych, układanki (puzzle, domino) o tematyce przyrodniczej (ryby, ptaki, rośliny, drzewa), globus, mikroskopy, walizki ekobadacza do obserwacji oraz badania właściwości wody i materiały plastyczno-techniczne.  W terenie korzystano głównie z lup. Dwukrotnie dzieci uczestniczyły w zajęciach w Centrum Bioróżnorodności, prowadzonych przez pracowników terenowych DZPK Wrocław na obszarze parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” , specjalistę Leszka Matacza i Cezarego Tajera.  

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a efekty działań można było obserwować już w trakcie trwania projektu. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w nich, można było zauważyć wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów. Dzieci samodzielnie poszukiwały informacji na omawiane tematy, przygotowywały doświadczenia, prowadziły obserwacje. Zajęcia spełniły swoją rolę, cele zostały osiągnięte. Sprzyjała temu praca w małolicznej grupie.

                                              

Nauczyciel prowadzący: Izabela Buchert